Over vaccineren van kinderen tegen Covid-19

Zeer geachte lezers,

Vandaag kregen de ouders van alle kinderen van 5-11 jaar in Nederland een uitnodiging om hen te laten vaccineren tegen Covid-19. Dit besluit heeft ons als huisartsen erg verontrust. Vandaar deze brief. Het geven van volledige, eerlijke voorlichting aan patiënten beschouwen we als een belangrijke plicht. Hieronder willen we u, wellicht ten overvloede, een aantal feiten ter overweging geven, waarvan het van groot belang is dat ouders ervan op de hoogte zijn.

Het is een feit dat kinderen zelden ernstig ziek worden van een besmetting met Covid-19. Ook heeft naar schatting meer dan 65% van de kinderen van 5-11 jaar al op natuurlijke wijze immuniteit verkregen (1). We kunnen dus concluderen dat een overweldigende meerderheid van de kinderen zelf  geen voordeel heeft bij vaccinatie, hetzij op grond van hun leeftijd, hetzij op grond van hun immuniteit en meestal zelfs op beide gronden. Het ‘number needed to vaccinate‘ om één opname vanwege Covid-19 te voorkomen loopt in de vele tienduizenden. Hiermee is deze handeling in strijd met de internationaal erkende kinderrechten (2,3).

Deze inenting is dan ook slechts te rechtvaardigen in uitzonderlijke situaties, wanneer het kind er zelf voordeel bij heeft en bovendien de veiligheid onomstotelijk vast staat. Het eerste is dus zelden het geval en ook aan de tweede voorwaarde wordt niet voldaan: het gebruik van deze middelen bij kinderen is nauwelijks onderzocht. Het advies van de Gezondheidsraad om kinderen van 5-11 jaar te vaccineren (4) is gebaseerd op niet meer dan één (!) dubbelblinde gerandomiseerde studie onder slechts 2000 kinderen (inclusief placebogroep) die niet langer dan twee maanden duurde. Deze flinterdunne onderbouwing is een unicum in de medische wetenschap en kan onmogelijk een inbreuk op de kinderrechten rechtvaardigen.

Toch wordt ouders verteld dat het vaccin ongevaarlijk is en dat het verspreiding van het virus voorkomt. Dit argument is niet alleen feitelijk onjuist omdat transmissie niet wordt voorkomen; het is bovendien onethisch. Volwassenen dienen kinderen te beschermen, bijvoorbeeld tegen het onnodig inspuiten van middelen die nog in onderzoek zijn en tegen schending van hun rechten – en niet omgekeerd. Kinderen mogen niet gebruikt worden ter bescherming van volwassenen.

Voorkomen we schoolsluitingen dan door vaccinatie, zoals gesuggereerd wordt? Nee, dat is evenmin het geval. De ervaringen in Zweden en Noorwegen waar scholen gewoon open bleven (5), laten zien dat schoolsluitingen überhaupt niet zinvol zijn. Ook de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen heeft aangegeven tegen het zomaar vaccineren van gezonde kinderen te zijn (6).

Vaccinatie bij kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen is wellicht in uitzonderlijke gevallen verdedigbaar, maar ook hier is het goed om zich in elk geval te realiseren dat kwalitatief goed onderzoek hiernaar ontbreekt en dat ook deze stelling dus berust op een aanname.

De gezondheidsraad gebruikt het argument van een kleine kans op de ziekte MIS-C  dat kan optreden enkele weken na corona. Dit is een potentieel ernstige aandoening, die wel meestal goed geneest. Gelukkig is de kans hierop heel klein. Men verwacht dat de kans hierop door vaccinatie nog kleiner zal worden. Men verwacht na grootschalige vaccinatie ongeveer 100 gevallen te kunnen voorkomen, dat is een aanname.  Ook na vaccinatie kan MIS-C voorkomen, maar waarschijnlijk in mindere mate.

Anderzijds: Uit de veiligheidsrapporten die vaccinfabrikant Pfizer – overigens tegen zijn zin en op last van de rechter – vrij moest geven (7) blijkt dat er bij volwassenen veel meer ernstige bijwerkingen zijn dan tot dusver bekend waren. Ook hier zijn kinderen niet onderzocht, maar er is geen enkele reden om te denken dat dat bij hen anders zou zijn. Over lange termijn bijwerkingen weten we helemaal niets. Dit alles maakt onmiskenbaar duidelijk dat we op belangrijke terreinen echt nog onvoldoende weten. Het is onze verantwoordelijkheid om ouders daarover te grondig en volledig te informeren. Wie als arts of namens een arts medische handelingen verricht heeft zich immers gebonden aan twee fundamentele principes in de artseneed: primum non nocere (nimmer schaden) en in dubio abstine (bij twijfel: niet doen).

Gezien het bovenstaande is het grootschalig vaccineren van kinderen ons inziens  nog onvoldoende onderbouwd, een enkele uitzondering op medische gronden daargelaten.

We hopen dat we u hiermee informatie gegeven hebben die u nodig hebt om een besluit te nemen over uw kind.

Uiteraard moet u zich vrij voelen om uw eigen afwegingen te maken. En welke beslissing u ook neemt: weet u verzekerd van ons allergrootste respect.

Referenties:

  1. https://nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=160104451
  2. https://www.eur.nl/esl/nieuws/het-vaccineren-van-kinderen-met-het-coronavaccin-strijdigmet- het-kinderrechtenverdrag
  3. https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/je-kunt-kind-niet-inzetten-om-grootouders-tebeschermen- volgens-oud-ombudsman-is-vaccineren-van-jongere-kinderen-in-strijd-metkinderrechten
  4. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/12/10/vaccinatie-van-5–tot-en-met- 11-jarigen-tegen-covid-19
  5. BMJ 2021;373:n1197
  6. https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=157614086
  7. https://phmpt.org/pfizers-documents

Deze brief is deels gebaseerd op een recente brief van huisarts Jan Vingerhoets