Klachtenregelement

Ik heb een klacht over mijn huisarts of over één van de zorgverleners van het Therapeuticum. Wat kan ik doen?

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer u als patiënt ontevreden bent over de zorg, dan moet u dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz zorgt voor een goede en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt bijvoorbeeld een rechtszaak aanspannen. Maar de Wkkgz biedt nu ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. In het kader van de Wkkgz hebben wij ons aangesloten bij de Stichting Zorggeschil: een landelijk erkende geschilleninstantie.

1. Bespreek uw klacht

Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, maar ook met de bejegening door de huisarts, de zorgverlener, de doktersassistente of door een andere medewerker. U kunt ook een klacht hebben over bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Als u dit wenselijk vindt, kunt u onze interne klachtenfunctionaris, Nienke Huizenga, vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Hopelijk kan uw klacht naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dat toch niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris.

2. Leg uw klacht voor aan de externe klachten- functionaris

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. In ons geval is dat mevrouw Versteegh. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht. U kunt uw klacht indienen via www.nvaz.nl.

De klachtenfunctionaris kan in de klacht bemiddelen tussen u en de zorgverlener. De klachtenfunctionaris kiest geen partij. Hij of zij helpt u de klacht samen op te lossen. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie.

3. Dien uw klacht in bij de geschillencommissie of regionaal tuchtrecht

Alleen als u er niet uitkomt met uw zorgverlener en met de bemiddeling door de externe klachtenfunctionaris kunt u de geschillencommissie Zorggeschil vragen om een uitspraak over uw klacht. U kunt dan horen of uw klacht terecht is en eventueel welk advies aan de zorgverlener wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. De commissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kan ook een schadevergoeding toekennen.

Wanneer u uw klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie, kunt u het tuchtrecht inschakelen en uw klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege. Dit kan alleen als uw klacht gaat over een huisarts, fysiotherapeut of psycholoog van ons therapeuticum.

Contactgegevens

Interne klachtencoördinator
Nienke Huizenga, praktijkmanager
ln.me1721575641lraah1721575641mucit1721575641uepar1721575641eht@a1721575641gnezi1721575641uh.ek1721575641nein1721575641

Externe klachtencoördinator
Mevrouw Versteegh
www.nvaz.nl

Geschillencommissie Zorggeschil
www.zorggeschil.nl
0561-618711

Dokter Kunenborg werkt als zelfstandig huisarts en heeft haar eigen klachtenregeling:  www.skge.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg