Privacyverklaring Gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem

Uw persoonsgegevens en uw privacy in ons gezondheidscentrum

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Op deze pagina vindt u het privacyreglement van het Therapeuticum waarin staat wat uw rechten en onze plichten zijn op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In ons gezondheidscentrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is niet alleen nodig om u medisch goed te kunnen behandelen, maar ook voor de financiële afhandeling van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting (we moeten bijvoorbeeld besmettelijke ziekten verplicht melden op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Het gezondheidscentrum Therapeuticum Haarlem (hierna het Therapeuticum) is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het Therapeuticum als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Het Therapeuticum maakt duidelijk dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen het Therapeuticum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe vijftien jaar (vanaf de laatste behandeling). Uw gegevens worden langer bewaard als dit nodig is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U hebt de volgende rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om te vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan het Therapeuticum. Dit formulier kunt u opvragen bij uw huisarts of therapeut. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of een mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Het Therapeuticum is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Als u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk op te halen, of dit door een gemachtigde te laten doen, dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Bij Gegevens patiënt vult u de gegevens in van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De WBGO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Als de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan als verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad, of als er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. De beslissing hierover ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van het Therapeuticum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Uw toestemming wordt niet gevraagd als de zwijgplicht van de zorgverlener op grond van een wettelijk voorschrift doorbroken wordt, of als gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een ander. Ook kunnen gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, zoals de apotheker die een recept van uw huisarts verwerkt.

Uitwisseling gegevens
De huisartsen van het Therapeuticum wisselen, nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die uw huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe zorgverlener kiest, is het belangrijk dat die op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe zorgverlener, zeker als dit een andere huisarts is. De oude zorgverlener doet dit zo snel mogelijk – in ieder geval binnen een maand – nadat u hebt gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe zorgverlener. Uw medisch dossier wordt dan persoonlijk aan de nieuwe zorgverlener of per aangetekende post overgedragen.

U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel hebt u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe zorgverlener worden overgedragen. De oude en de nieuwe zorgverlener moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Hebt u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen, of over onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw zorgverlener hierover graag met u in gesprek.